Go4GPS

GPS sistem za nadzor uređaja - Opšti uslovi korišćenja (OUK)

 1. Osnovni koncepti

Davalac usluge se obavezuje da stavi na raspolaganje Korisniku uslugu, a Korisnik usluge je u obavezi da, u skladu sa uslovima poslovanja koristi uslugu i da za nju isplati utvrđenu naknadu.
Davalac usluge je u obavezi da Opšte uslove korišćenja koji se odnose na sve Pretplatnike i Korisnike učini dostupnima, te da na zahtev Pretplatnika i o trošku Pretplatnika napravi kopiju određenih delova OUK. Opšti uslovi korišćenja su neprestano dostupni svima na internet stranici Davaoca. Cilj OUK-a obuhvata pružanje usluga i ostvarenje uslova za korišćenje usluga, kao i regulisanje međusobnih odnosa Davaoca usluge i Korisnika. Pod dejstvo ličnih OUK-a spadaju: Davalac usluge, Korisnik usluge, Pretplatnik, Posrednik. Važenje uslova korištenja usluge određenih ovim dokumentom traje od trenutka kupovine do prestanka finansijski regulisanog korišćenja usluge.

Opšti uslovi ugovaranja – u slučaju bilo kakvih promena ugovorenih uslova, Davalac usluge se obavezuje da će ih pružiti na uvid u roku od 7 dana pre stupanja na snagu na svojoj internet stranici.

Usluga:

Usluga podrazumeva pristup uređajima za GPS praćenje GO4GPS serveru, arhiviranje podataka do 90 dana unazad, kao i pristup arhiviranim podacima i prikazivanju kretanja osoba ili vozila na mapama.

Podaci o davaocu usluge:

Naziv: JuniorSecurity doo

Sedište: Zrenjanin, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 41

Korisnički servis: Radnim danom 9-17h 023/236634, 060/6020502

 

Pretplatnik:

Pretplatnik predstavlja ono fizičko ili pravno lice koje je zaključilo ugovor sa Davaocem usluga u skladu sa Opštim uslovima korišćenja. Ukoliko su u ugovoru Pretplatnik i Isplatilac označeni kao različita lica, pod Isplatioca usluge se podrazumeva i Pretplatnik.

Davalac GSM usluge- Provajder

Davalac GSM usluge je nezavisno treće lice koje stavlja na rapolaganje sistem neophodan za prenos GPS podataka.

Period Ograničene usluge

Predstavlja period tokom kog Davalac uluge pravno ne ispunjava pravnosnažni ugovor u tačkama određenim u odeljku„Pružanja usluga“. Ograničavanje ne menja validnost ugovora.

Posrednik

Posrednik u sklapanju korisničkog ugovora je Lice koje prosleđuje uslugu ili poseduje ugovor o agenturi sa Davaocem usluge.

Održavanje

Predstavlja radnje vezane za obezbeđenje redovnog, sistematskog funkcionisanja uređaja koje izvršava Davalac usluga.

Održavanje kontakta među ugovornim stranama

Izjave, obaveštenja i zahtevi ugovornih strana vezani za izvršenje prava i obaveza iz ugovora se mogu vršiti u pismenoj formi putem pošte, u slučaju pravnih lica -overeni pečatom i potpisom direktora. Informacije se mogu razmenjivati i preko nekog od Korisničkih servisa, koji su opisani u poglavju “Sistemi korisničkog servisa”.

 1. Zaključenje ugovora

Ugovorne strane zaključuju ugovor putem ovlašćenog lica za zaključenje pretplatničkog ugovora, pismeno putem korisničkog servisa, odnosno putem elektronskog sistema korisničkog servisa (ECS). Ugovor stupa na snagu, na osnovu ugovorenih odredaba, danom omogućavanja korišćenja usluge od strane Davaoca usluge.
Ugovorne strane izjavljuju, da prihvataju naznačene odredbe OUK, bez potpisivanja istog. Prihvatanjem OUK-a i registracijom proizvoda, ugovorne strane priznaju da prihvataju Opšte uslove poslovanja.

Pretplatnik prihvatanjem Opštih uslova korišćenja izjavljuje da prihvata uslove korišćenja GO4GPS sistema za praćenje vozila, njegove tehničke parametre, mogućnosti njegovog korišćenja i rizike i Uputstvo za instalaciju i upotrebu.

Registracija uređaja

Uređaj za praćenje je neophodno registrovati na internet stranici http://go4gps.com. Registracija se vrši pomoću IMEI kod-a. PAŽNjA! Bez prihvatanja OUK nije moguće izvršiti registraciju proizvoda!
U slučaju brisanja registracije proizvoda za obnovu pružanja usluge je neophodno izvršiti ponovnu registraciju. Ukoliko dođe do brisanja jedne registracije ili celog korisničkog naloga, nepovratno se brišu i svi podaci o kretanju datog vozila, to jest svih vozila iz obrisanog naloga.

 1. Definicija usluge i obračunavanja naknade

Pružanje usluge

Davalac usluge, u okviru svojih usluga, omogućava pristup serveru putem interneta, što omogućava nadzor putem digitalne online mape. Nadzor se vrši putem unošenja korisničkog imena i korisničke šifre koje obezbeđuje Davalac usluge i to putem digitalne mape-prateći u tragu poziciju i putanju datog uređaja koji se aktivira unošenjem korisničkog imena i korisničke šifre. Mapa izabrana prilikom pretplate na uslugu ( npr. „Google Maps”) će biti dosupna prilikom zadržavanja uređaja na teritoriji koja obuhvata pružanje usluge.

Davalac usluge se obavezuje da omogući korišćenja usluge u trajanju najviše 30 narednih dana od dana registracije u cilju upoznavanja sa svim uslugama i dostavljanja potrebne dokumentacije. Narednog kalendarskog meseca od dana registracije, usluga može da se korsiti samo uz stvarnu kupovinu iste. Usluga sadrži sledeće mogućnosti:

 1. Mapa sveta zasnovana na Google Maps , OSM Maps, Bing maps ili Yandex maps
 1. Usluga izdavanja putnog izveštaja
 1. Pregled I analiza vrednosti preko dijagrama

Uslužne informacije

Davalac usluge pribavlja neophodne podatke o bazama podataka mapa od trećih pravnih lica (preduzeća) nezavisnih od Davaoca usluge, u daljem tekstu Davaoci usluga mapa. Iz ovog razloga uogovrne strane smatraju nestanak mapa na ograničeno ili neograničeno vreme višom silom(vis major), te s toga naknada štete koja je nastala iz ovog razloga nije moguća.
Pretplatnik daje svoju saglasnost da mapa koja mu je data na raspolaganje odgovara njegovim očekivanjima u smislu njenog izgleda i detalja.

Pretplatnik prilikom registracije uređaja prihvata kvalitet, detaljnost, aktuelnost i uslužnost mape koja mu je data na korišćenje, te da u tom smislu ne može izjavljivati prigovore.
Pretplatnik izjavljuje da razume, da prilikom korištenja uređaja, sateliti u momentu unošenja podataka imaju značajan uticaj na preciznost lociranja vozila, a samim tim i na tačnost očitanih podataka. Za tačno određivanje koordinata je neophodno najmanje 6 do 8 satelita u vidnom polju GPS uređaja.

Nije moguće odrediti koordinate ukoliko barem 4 satelita nema optički pristup datom vozilu, što zanči da se nadzor ne može adekvatno vršiti ukoliko se vozilo u datom momentu nađe u natkrivenom prostoru (garaža, natkriveni parking, uska ulica itd.). U ovakvim uslovima nije moguće ni praćenje kretanja vozila,
Pretplatnik prihvata da na veoma zaklonjenim mestima ( npr.zgrada od gvozdene konstrukcije, Podzemna garaža) ili na mestima gde GPRS mreža nije dostupna, takođe može da se desi ispadanje iz GSM/GPRS mreže za prenos podataka. Dok se ne uspostavi ponovna veza uređaja i servera nije moguće lociranje uređaja.

Naknada

Davalac usluge definisani iznos naknade za pružanje usluge iskazuje kroz prihvaćenu ponudu, koji čini sastavni deo Korisničkog ugovora. Promene cene se odobrava isključivo kao odluku Davaoca usluge o promeni cene.
Pretplatnik snosi potpunu odgovornost za način korišćenja usluga koje nisu u saglasnosti sa odredbama ugovora. Za korisnike sa više aktivnih ugovora (sa flotom), naknada može biti fakturisana grupno.Na grupnoj fakturi mogu (po potrebi) da budu naznačeni serijski brojevi uređaja na koje se faktura odnosi.

 1. Plaćanje

Učestalost plaćanja, obračunski period

Naknada za korištenje usluge se plaća mesečno, po isteku meseca u kome je pružena usluga pristupa serveru, počev od trenutka isteka probnog perioda. Rok isplate usluge se vrši u roku koji je naznačen na fakturi.

Davaoc usluge ima pravo da vrši izmene obračunskog perioda, te da pojedinačno odredi obračunski period koji se odnosi na Pretplatnika. Davalac usluge je dužan da obavesti Pretplatnika o promenama obračunskog perioda na način određen u Opštim ugovornim odredbama, a izuzetak od ovog predstavljaju specifični trgovinski ugovori.

Obračun

Davalac usluge ispostavlja račun Pretplatniku u mesecu nakon nastanka zaduženja. Pretplatnik je dužan da izmiri svoje zaduženje u roku plaćanja, koji je naznačenom na računu. Rok za isplatu računa je najviše 15 kalendarskih dana od dana dostavljanja računa.
Ukoliko Pretplatniku ne bude dostavljen račun do karaja te obračunskog meseca, Pretplatnik je to dužan prijaviti korisničkom servisu Davaoca usluge bez odlaganja, i to 10-tog u narednom mesecu. Neobračunate troškove i naknade Davalac ima pravo da naplati u roku od 1 godine od dana nastanka zaduženja.

Kamata koja opterećuje Pretplatnika

Davalac usluge ima pravo da obračuna zateznu kamatu u slučaju ako Pretplatnik ne isplati svoje dugovanje u roku koji je naznačen na računu.
Datum početka računanja kamate je dan nakon datuma dospelosti naznačenog na računu. Kamata se obračunava sve dok Pretplatnik ne isplati svoje zaduženje sa kamatom.

Kamata koja opterećuje Davaoca usluge

Davalac usluge je dužan pogrešno obračunate i naplaćene naknade odmah po uočenoj grešci vrati sa kamatom. Kamata usled padanja u docnju Davaoca usluge počinje da teče danom uplate računa, sve do povraćaja sredstava Pretplatniku.

Kamatna stopa

Kamatna stopa i za Davaoca usluge i za Pretplatnika je jednaka dvostrukoj bankovnoj kamatnoj stopi podeljena na dane, srazmerno osnovici.

Posledice u slučaju kašnjenja naplate

U slučaju kašnjenja, do namirenja duga, Pretplatnik ima sledeća ogranilčenja u odnosu na korišćenje usluge:

– Onemogućen pristup serveru do izmirenja dospelih obaveza

 1. Ukidanje usluge, ograničavanje usluge

Pravila o otkazu ugovora od strane Pretplatnika

Davalac usluge smatra stalnim svaki zahtev za uslugom od Pretplatnika. Na zahtev Pretplatnika usluga može da se obustavi na određeno ili na neodređeno vreme. Otkaz davanja usluge Pretplatnik je obavezan da zatraži najmanje 5 radnih dana pre željenog dana isključenja, to jest pre prvog u mesecu, te obustava davanja usluge počinje sa prvim danom u mesecu nakon podnošenja zahteva i traje sve dok Pretplatnik pismeno ne zatraži ponovno uspostavljanje usluge ili do isteka traženog perioda za obustavljanje usluge.

Pravila o otkazu ugovora od strane Davaoca usluge

Otkazni rok jednostranog otkaza ugovora od strane Davaoca usluge ne može da bude kraći od 30 dana, sa izuzetkom ukoliko Pretplatnik ne izmiruje blagovremeno svoje obaveze.
Davalac usluge je obavezan da otkaz ugovora učini u pismenoj formi, preporučenim pismom na adresu Pretplatnika, osim ako nije u mogućnosti na ovaj način da obavesti Pretplatnika o otkazu, jer ne poseduje odgovarajuće podatke o Pretplatniku, a koje podatke mu je Pretplatnik bio dužan dostaviti. U ovom slučaju Davalac usluge može obavestiti Pretplatnika o otkazu ugovora putem elektronske pošte, ili prilikom ulaska Pretplatnika na internet stranicu Davaoca usluge. Otkaz ugovora mora da sadrži razlog otkaza ugovora, kao i otkazni rok, datum isteka otkaznog roka .

Pretplatnički ugovor može da se raskine samo nakon što se obaveštenje o jednostranom otkazivanju ugovora od strane Davaoca usluge dostavi Ppretplatniku. Otkaz ugovora se smatra dostavljenim i kada se Davaocu usluge od Pretplatnika vrati poštanska povratnica na kojoj je naznačeno da „ nije hteo da primi pošiljku, ugovor se otkazuje u roku od 3 dana od dana pristizanja povratnice Davaocu usluge. Otkaz pretplatničkog ugovora ne oslobađa Pretplatnika ispunjenja odštetnih zahteva koji proizilaze iz ugovora na strani Davaoca usluge.

Raskid ugovora zbog kršenja ugovornih odredaba od strane Pretplatnika

U slučaju kršenja ugovora sa obe ugovorne strane, pretplatnički ugovor se može raskinuti od strane Davaoca usluga po odredbama koje se odnose na pravila o raskidu ugovora od strane Davaoca usluge u roku kraćem od 15 dana, ukoliko:
a. Ukoliko Pretplatnik dovede u opasnost ili onemogućava redovno funkcionisanje servisne mreže Davaoca usluga

 1. Ukoliko Pretplatnik nekoristi uslugu na ugovoren način ili je koristi na protivpravan način
  Davalac usluge zadržava pravo da, ukoliko Pretplatnik ne ispunjava odredbe navedene u Opštim ugovornim uslovima Davaoca mape, ili u slučaju bilo kakvog protivpravnog i protivugovornog ponašanja Pretplatnika (povreda integriteta uređaja, pokušaja promene koda, unošenje protivzakonitih sadržaja), bez naknade štete može da ukine nalog Pretplatnika uz pismeno obrazloženje koje je dužan dostaviti Predplatniku u roku od 8 dana od trenutka obustavljanja usluge.

Obustavljanje usluge

Davalac usluge može pri vremeno da obustavi uslugu i blokira pristup podatcima preko pretplatnikovog naloga ukoliko:

 1. Davalac usluge ima potraživanja ka Pretplatniku, i o tome ga obavesti putem faksa, emaila, ili usmeno telefonskim pozivom, a Pretplatnik po prijemu opomene ne izmiri svoje zaduženje u roku od 15 dana.
  b. Na zahtev, kojeg Pretplatniku uručuje pismeno sa overom i datumom. U tom slučaju je datum obustavljanja usluge prvi dan u narednom kalendarsko mesecu od dana prijema zahteva.

Davalac usluge nije ovlašćen na obustavljanje usluge u slučaju da

 1. Zaduženje Pretplatnika ne prelazi iznos visine dve mesečne pretplate
 2. Ukoliko Pretplatnik u roku od 15 dana nakon prijema opomene izmiri svoje zaduženje i o tome pruži dokaz Davaocu usluge
  c. Pretplatnik uruči Davaocu usluge pismeno poništenje za Zahteva za prekid usluge najkasnije 5 dana pre kraja meseca u kojem je podnešen zahtev

Ukoliko je usluga obustavljena ili ograničena zbog neizmirenih obaveza predplatnika, za period obustavljene ili ograničene usluge koji spada u osnovni ugovorni period (24 meseca od uspostavljanja ugovornog odnosa) Davaoc usluge ima pravo na punu nadoknadu za pružanje usluge te da istu fakturiše pretplatniku pod istim uslovima kao kada usluga nije ograničena. Potraživanja na osnovu tako ispostavljenih faktura spadaju pod ukupna potraživanja Davaoca usluge ka Pretplatniku.

Ponovno uspostavljanje usluge

Zahtev za ponovno uspostavljanje usluge može da se podnese pismenim putem, a Davalac usluge je dužan da ponovo uspostavi uslugu Pretplatiocu u roku od 5 radnih dana od naplate usluge za ponovno uspostavljanje, ukupnih postojećih potraživanja ka Pretplatniku. Dužina perioda koji se naplaćuje je definisana ugovorom. Davalac usluge obračunava naknadu za ponovno uspostavljanje usluge samo u slučaju da je prekid trajao duže od 2 meseca. Naknada za ponovno uspostavljanje usluge ne sadrži u sebi naknadu za korišćenje usluge, te se s toga usluga posebno naplaćuje.

U toku jedne kalendarske godine Pretplatnik može da podnese najviše dva zahteva za obustavljanje usluge najmanje u trajanju od jednog meseca, najviše 6 meseci ukupno i to na cele mesece. Po isteku ovog perioda, usluga se automatski smatra ponovo aktivnom i Davalac usluge ima pravo da fakturiše uslugu za naredni period, u trajanju koji je definisan ugovorom. Po naplati usluge, Davalac je u roku od 5 dana obavezan da ponovo aktivira korisnikov nalog, i omogući mu pristup podatcima.

Odbijanje pružanja usluga

U određenim slučajevima Davaoca usluge ne obavezuje ugovor, zbog toga zadržava sebi pravo da u navedenim slučajevima odbije pužanje usluga:

Ukoliko Pretplatnik i u roku od 45 dana nakon uspostavljanja duga ne izmiri svoje zaduženje, Davalac usluge je ovlašćen da jednostrano raskine ugovor , te da obustavi davanje usluga..
Ukoliko Pretplatnik izmiri svoje zaduženje tek više od 3 meseca nakon što je je Davalac usluge obustavio davanje usluge iz razloga neizmirenja zaduženja Pretplatnika, Davalac usluge ima pravo da promeni ugovorne obaveze a sledeći način :

 1. Usluga daljinskog nadzora

Centri za daljinski nadzor mogu da pruže nadzor vozila tokom 24 časa, to jest da prosleđuju uslugu. U tom slučaju je dati centar posrednik koji u svoju uslugu uključuje i uslugu Davaoca usluge i kao administrator flote brine i o tom korisniku kojem prosleđuje uslugu.

Prijava na daljinski nadzor

Uređaji povezani na GO4GPS server mogu da se koriste i kao tehnički sistem za obezbeđenje koji šalje daljinski signal. Za odabir nove funkcije daljinskog nadzora neophodno je zaključenje ugovora između Pretplatnika i davaoca usluge nadzora. Pravna lica koja vrše daljinski nadzor su treća lica nezavisna od Davaoca usluge, te s toga njihovi opšti uslovi korišćenja nisu poznati, tako da se ne odnose na Davaoca usluge. U slučaju da se Pretplatnik odluči na korišćenje usluga daljinskog nadzora, naplata i produženje ove usluge spada u nadležnost Davaoca usluge daljinskog nadzora. Dotični centar za daljinski nadzor je dužan da obavesti Davaoca usluge o sklapanju ugovora sa Korisnikom, te nakon toga on preuzima sva prava i obaveze Pretplatnika ka Davaocu. Naplata usluge i manipulacija naloga Pretplatnika se odvija uz posredovanje nadzornog centra. U slučaju kada je Davaoc usluge daljinskog nadzora ujedno i Posrednik, to jest isti inicira ugovorni odnos o davanju usluga, dužan je da se brine o dostavljanju adekvatne dokumentacije Davaocu.

Odjava usluge daljinskog nadzora

U slučaju raskida ugovora o daljinskom nadzoru, Pretplatnik ima pravo na korišćenje unapred isplaćene usluge, te je Pretplatnik je odgovoran za period od raskida ugovora do kraja pružanja usluge. Ukoliko Pretplatnik želi da koristi usluge Davaoca usluge nakon prestanka ugovornog odnosa sa davaocem usluge praćenja, potrebno je sklapanje novog ugovora gde se Pretplatnik tretira kao novi korisnik. Davaoc usluge može da odbije sklapanje novog ugovora ukoliko davaoc usluge praćenja ima potraživanja ka Pretplatniku.

 1. Upravljanje bazom podataka

Davalac usluge, kao lice koje upravlja bauzom podataka, u cilju zaštite ličnih podataka, dužno je da se stara o zaštiti podataka u saglasnosti sa zakonom, kao i sa certifikovanim međunarodnim ugovorima.

Cilj upravljanja podacima

Baza podataka služi isključivo za obradu podataka Pretplatnika koji su neophodni za ispunjenje ugovornog odnosa, kao i za obračun pruženih usluga. Pribavljanje dole navedenih podataka Pretplatnika, njihova obrada, upravljanje podacima, isključivo služi za usklađivanje ovog dokumenta uz jasnu i izričitu saglasnost Pretplatnika.
Davalac usluge izjavljuje, da podatke Pretplatnika vodi tajno, te da će ih izdavati samo na pismeni zahtev ovlašćenih državnih organa.

Bezbedno upravljanje podacima

Uz GO4GPS uslugu Davalac uluge Pretplatniku obezbeđuje korisničko ime koje se unosi prilikom registracije kao i korisničku šifru (lozinku).
Ukoliko Pretplatnik izgubi korisničku šifru, može da zatraži istu uz unos IMEI broja uređaja putem e-mail adrese info@go4gps.com, a svoju korisničku šifru će Davalac usluge povratno poslati na e-mail adresu Pretplatnika. Ukoliko korisnička šifra popslata na e-mail adresu koja je registrovana uz uređaj dođe u posed neovlašćenog lica, Davalac usluge ne snosi ogovornost za to. U nedostatku korisničkog imena ili IMEI broja uređaja, Pretplatnik samo putem pošte, u pismenoj formi može da ztraži od Davaoca usluge korisničko ime, odnosno korisničku šifru.

Davalac usluge ne odgovara za slučaj da neko treće neovlašćeno lice dođe u posed korisničkog imena ili šifre Pretplatnika, odnosno ukoliko nastane neovlašćen pristup serveru Davaoca usluge od strane trećeg neovlašćenog lica.
Pretplatnik priznaje i prihvata da je odgovoran za čuvanje tajnosti svog korisničkog imena i korisničke šifre uz koje pristupa korišćenju usluge, te je u tom smislu dužan izvršavati sve radnje čuvanja tajne svojih koriničkih podataka. Pretplatnik priznaje da su podaci koje je pružio Davaocu usluge, a naročito ime, adresa stanovanja/sedište, IMEI broj uređaja itd, istiniti i dovoljni za obračun pruženih usluga od strane Davaoca usluge.

Lice koje upravlja podacima Pretplatnika ima pravo isključivo da koristi podatke Pretplatnika/Korisnika u okviru pružanja usluga, odnosno da upravlja podacima o mestu nalaženja uređaja na osnovu geografskih korrodinata, kao i njegovim ličnim podacima neophodnih za registraciju, za kompjutersku obradu ( skladištenje podataka, za logistiku, za promenu podataka, brisanje podataka, pretragu podataka i prosleđivanje ugovora).
Lice koje upravlja bazom podataka ovlašćeno je ovo da čini isknjučivo u cilju ispunjenja pružanja usluge u odnosu na geografske koordinate koje se odnose na uređaj Pretplatnika/Korisnika usluge, a naročito ličnim podacima, odnosno za registraciju, tehničku obradu, promenu, skladištenje i logističku ili aritmetičku obradu ovih podataka, kao i njihovu promenu, prosleđivanje i brisanje.

Vreme neophodno za obradu podataka

Podaci koje je Pretplatnik pružio Davaocu usluge mogu da se koriste samo na gore naveden način i za gore navedene ciljeve, a vreme obrade ovih podataka je istovetno sa vremenom pružanja usluge od strane Davaoca usluge određenom Pretplatniku. Sa prestankom cilja za koji su se podaci vodili, podaci se nepovratnuo brišu iz baze podataka.

Pored ispunjenja gore navedenih uslova, Davalac usluge skladišti podatke unazad 12 meseci čak i nakon prestanka davanja usluge, i to podatke o poziciji uređaja, a ostale podatke bez izričite pismene saglasnosti Pretplatnika-briše nepovratno.
Informacije o podacima

Pretplatnik ima pravo na pružanje informacija i uvida o svojim ličnim podacima, nakon što opravdaju svoje ovlašćenje za uvid i pribavljanje infromacija. Lice koje upravlja podacima dužno je da da tražene informacije nakon postavljanja punovažnog zahteva i to o ciljevima vođenja podataka, o pravnoj osnovi vođenja podataka, o vremenu obrade podataka i o povezanosti podataka sa datim pravnim poslom. Zahtev za davanje informacija Pretplatnik mora da podnese pismeno. Lice koje upravnja podacima je dužno u roku od 30 dana od dana prijema zahteva da pruži Pretplatniku ili Korisniku zahtevane informacije istim ovim putem.
Pretplatnik ima pravo da traži ispravku pogrešno unetih podataka (uz pružanje ispravke podataka) putem elektronske pošte od Lica koje upravlja bazom podataka. Pretplatnik ima pravo da zatraži brisanje svojih ličnih podataka (odnosno da povuče datu saglasnost za upravljanje podacima). Brisanje se može zatražiti putem elektronske pošte na adresu info@go4gps.com ili putem pošte. Oštećeno lice može u bilo koje vreme da povuče datu izjavu za brisanje datih podataka.
Lice koje upravlja podacima po primljenom obaveštenju o povlačenju date saglasnosti neodložno vodi računa o ukidanju upravljanjem podacima, te nepovratno briše sporne podatke. Lice koje upravlja podacima je dužno odmah po brisanju podataka da obavesti podnosioca zahteva. Podnosilac zahteva ima pravo na pravnu zaštitu u slučaju bilo kakve povrede njegovih ličnih podataka.
Korisnik u slučaju sumnje da mu je povređena tajnost čuvanja podataka, može da se obrati sudu za pravnu zaštitu.

Bezbednost podataka

Lice koje upravlja podacima će preduzeti sve neophodne mere za obezbeđenje bezbednog, nepovredivnog upravljanja podacima i takvog kreiranja baze podataka i njegovo funkcionisanje. Lice koje upravlja podacima vodi računa o tome da treće neovlašćeno lice ne bude u mogućnosti da pristupi ovim podacima, da ih ne iznosi javno, da ih ne prosleđuje, te da ne može da ih briše, niti menja. Pristup bazi podataka imaju isključivo Lice koje upravlja podacima i zaposleni kod tog Lica, te ovo ovlašćenje Lice ne može da prenese trećim neovlašćenim licima. Lice koje upravlja podacima će preuzeti sve neophodne mere radi sprečavanja otklanjanj svakog fizičkog oštećenja podataka. Prihvatanjem gornjih obaveza Lice koje upravlja podacima se obavezuje da će navedene mere primenjivati i u odnosu na svoje zaposlene. Lice koje upravlja podacima ni u kom slučaju ne sme da pribavlja određene podatke, odnosno podatke vezane za rasnu, versku i nacionalnu pripadnost, kao ni političko i versko opredeljenje, niti podatke o bilo kakvim ubeđenjima, o seksualnom životu, a prikupljanje i obrada ovakvih podataka povlači za sobom krivičnu odgovornost.

 1. Ograničenje garancije i odgovornosti

Korišćenje usluge mapa (uključujući svaku sliku i podatke date na paspolaganje) obezbeđuje Davalac usluge mapa i/ili davalac njegove licence. Niti Davalac usluge, niti Davalac usluge mape ne garantuju za tačnost i potpunost podataka datih na raspolaganje Davaocu mape odnosno davaocu licence
Davalac usluge mapa ne garantuje da usluge (ili njeni elementi) ispunjavaju sva očekivanja Pretplatnika, odnosno da će usluga neprestano funkiconisati bez ikakvih grešaka i smetnji , te da nije proizvedena za visokorizično korišćenje, kao što je npr.u slučajevima upravljanja saobraćajem, za sisteme spašavanja života (hitna pomoć), gde je neopodno precizno navođenje, odnosno za eventualne povrede ili narušavanja životne okoline nastale usled primene uređaja.

Davalac usluge izjavljuje da na osnovu datog ugovora ne snosi odgovornost i ne može da se pozove na odgovornost za greške nastale u daljinskom prenosu podataka ( greške u prenosu GSM/GPRS podataka) usled kojih bi nastali eventualni prekidi prenosa ili greške u prenosu podataka
Podešavanje uređaja prema zahevim Predplatnika je zadatak Instalatera. Predplatnik ima obavezu da se na licu mesta instalacije lično uveri u ispravo funkcionisanje uređaja, kao i o adekvatnim podešenjima koji su u skladu sa njegovim zahtevima. Provera podešenosti uređaja je odgovornost Predplatnika.

Ograničena odgovornost

Zbog pogrešnog funkcionisanja usluge Davalac usluge ne može da se smatra odgovornim za dole navedenu štetu (uključujući otkaz ugovora, ili eventualni nemar).

Davalac usluge ne prihvata odgovornost za one štete koje snađu Pretplatnika, a koje nastanu usled toga što Pretplatnik pobija prava Davaoca usluge u smislu pružanja usluge, ili koriste usluge na taj način da ne ispunjavaju ugovorene obaveze.
Odgovornost Davaoca usluge ni u jednom slučaju ne može da premaši cenu naplaćenih usluga Pretplatniku.

Vis maior (viša sila)

Davalac usluge na osnovu OUK ne odgovara za one slučajeve kada nastanu usled više sile, odnosno neovisno od Davaoca usluge(vis maior) koji bi ograničili Pretplatniku ugovoreno korišćenje usluge.

Ovakvi slulčajevi uključuju naročito:

Nivo usluge, ograničenje

Davalac usluge je dužan da preuzme sve mere za omogućenje ispravnog funkcionisanja usluge u korist Pretplatnika, te da Pretplatniku omogući najmanje 98% mogućnosti pristupa ukupnoj ugovorenoj usluzi u toku kalendarskog meseca.

Dostupnost usluga

Vreme dostupnosti usluga se izražava u procentima (%), putem jednačine: Dostupnost=[1-UVZ/VPU]*100, gde je:
UVZ: ukupno vreme zastoja pružanja usluga
VPU: ukupno vreme neometanog pružanja usluga tokom jedne godine

Ukoliko Pretplatnik iskusi bilo koji slučaj od naavedenih, bilo od strane Davaoca usluga, bio od strane Davaoca usluga mapa, te ne nije u mogućnosti na ugovoren način da koristi uređaj, može da postavi sledeće zahteve prema Davaocu usluge:

Pretplatnik je dužan u roku od 30 dana od pojave gore navedenih činjenica da pismenim putem o ljima obavesti Davaoca usluge, u suprotnom gubi pravo na zahtev.

 1. Sistemi korisničkog servisa

Davalac usluge je dužan da ispita predmet žaljenja Pretplatnika, te da o tome obavesti Pretplatnika usmenim ili pismenim putem, po želji Pretplatnika. Kada se radi o žalbi izjavljenoj na pismeni način, Davalac usluge je dužan u roku od 30 dana od pristizanja žalbe da ispita razlog žaljenja, te da o rezultatima obavesti Pretplatnika u roku od 15 dana od dana rešavanja po žalbi. Ukoliko nije moguće ispitati predmet žalbe u roku od 30 dana (recimo zbog neke treće strane), Davalac usluge je dužan obavestiti Pretplatnika o očekivanom vremenu rešavanja po žalbi.

Davalac usluge održava sledeće delatnosti u smislu davavnja korisničkog servisa i podrške Pretplatnika:

 1. Elektronski korisnički servis

Može mu se pristupiti na stranici http://go4gps.com/
Pretplatnik može da pristupi u ECS sistem putem korisničkog naloga (email) i korisničke šifre koje dobija prilikom registracije.
Uz pomoć ECS, pretplatnik je u mogućnosti da:

1.Registruje proizvod
2.Kreira korisnički nalog
3.Modifikuje korisnički nalog (email, korisničku šifru, itd) Vrši promenu podataka vozila
4.Pribavlja informacije o svom korisničkom nalogu
5.Ponovno uspostavi uslugu

Pribavlja podatke o kretanjima vozila u svom nalogu, kreira izveštaje o istom

Svaki pretplatnik može da ima uvid u informacije o svom korisničkom nalogu neprekidno nakon dobijanja korisničkog imena i korisničke šifre, te može ove informacije da proverava 6 meseci retroaktivno i nakon isticanja ugovornog odnosa, osim za slučajeve privremeno ili trajno prekinute usluge (tačka 5).

 1. Uslužni korisnički servis

Servis paralelan sa ESC sistemom- korinički servis dostupan je telefonom ili putem email adrese. Davalac usluga vrši prijem i odgovara na zahteve Korisnika usluge vezane za usluge preko sledećih email adresa:

 1. office@go4gps.com (administrativni zahtevi)

3.Telefonski korisnički servis

Je omogućen na sledećim brojevima: 023/236634,023/236635 i +381606020502
Davalac usluge zadržava sebi pravo da pravi tonske zapise telefonskih poziva. Tonski zapis telefonskih poziva Davalac usluge može da čuva do godinu dana.

 1. Ostali pojmovi

Održavanje

Davalac usluge ima pravo da po potrebi vrši održavanje, tokom kog vremena nastaje zastoj u pružanju usluge. Planirano održavanje Davalac usluge objavljuje na svojoj internet stranici 24 časova pre preduzimanja radnji za održavanje, a izuzetak od ovog pravila se odnosi na radnje održavanja koje traju kraće od 15 minuta.

Ispravno korišćenje i zabranjeno korišćenje

Davalac usluge izjavljuje da prihvata odgovornost za posledice načina korišćenja mapi koje mu na raspolaganje daje Davalac uslužnih mapa. Takođe, izjavljuje da će Uslugu koristiti samo na zakonit način i u skladu sa Opštim uslovima korišćenja, kao i u skladu sa bilo kakvim pravnim pravilima i jezikom u upotrebi. U tom smislu, dužan je da se uzdrži od sledećih postupaka:

Obaveštenja, objave, izjave

Provajder ima obavezu da sve nove informacije koje stekne, a važne su za korištenje usluge ili za rad uređaja, prosleđuje na naznačenu email adresu Pretplatnika. Samim slanjem poruke Pretplatniku, obaveza Provajdera da informiše Pretplatnika se smatra ispunjenom.
Pretplatnik ima pravo da svoje izjave daje Davaocu usluge u pismenoj formi poštom na sedište Davaoca

Davalac usluge je dužan davati objave (uključujući posebno objave vezane za OUK, kao i ostale objave) na sledeći način:

 1. Informacije od opšteg značaja objavljuje na svojoj internet stranici.. Informacije koje se smatraju informacijama od opšteg značaja:

-promene OUK

-promene paketa usluga

-uvođenje novih usluga

-ukidanje usluga

-promena cenovnka usluga

-planirani rokovi za održavanje

 1. Određena obaveštenja se Pretplatniku daju neposredon, pismenim putem (obaveštajnim pismom) ili elektronskom poštom.
 2. Informacije koje mogu biti od važnosti Pretplatniku saopštava telefonskim pozivom, preko Telefonskog korisničkog servisa
 3. Rešavanje sporova

Ugovorne strane izjavljuju da će sporove pre svega težiti da rešavaju mirnim putem. Neuspeh pri rešavanju sporova mirnim putem će se rešavati pred opštinskim sudom u Zrenjaninu.